Yu瓣和Karapandzic瓣修复下唇2/3以上缺损的临床效果比较
张冲冲,辛雨琪,刘茂朋,苑洪,曹钟义,章杰
Comparison of clinical effects of the Yu flap and the Karapandzic flap in repairing greater than 2/3 lower lip defects
ZHANG Chongchong,XIN Yuqi,LIU Maopeng,YUAN Hong,CAO Zhongyi,ZHANG Jie
口腔疾病防治 . 2021, (9): 604 -610 .  DOI: 10.12016/j.issn.2096-1456.2021.09.005